Algemene Inschrijf en Opleidingsvoorwaarden

ALGEMENE INSCHRIJF EN OPLEIDINGSVOORWAARDEN LUNARC

1. DE OVEREENKOMST TUSSEN SCHOOL EN CURSIST.

 1. De overeenkomst tussen cursist en Lunarc wordt aangegaan op het moment dat het volledig ingevulde en ondertekende  inschrijfformulier is ontvangen. Dit kan per post of elektronisch via het inschrijfformulier op de website. Bij ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier treedt de studieovereenkomst in werking, met inachtneming van een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen u kosteloos kunt annuleren via aangetekende brief. Na de bedenktijd bestaat de verplichting tot betaling van het gehele cursusgeld met inachtneming van het gestelde in artikel 6. Voorwaarden voortijdige ontbinding-annulering van de overeenkomst.
 2. Bij de inschrijving is de cursist een door Lunarc te bepalen bedrag, het inschrijfgeld, verschuldigd.
 3. Bij inschrijving voor cursussen, waarover geen inschrijfgeld is verschuldigd, betaalt de cursist het bij inschrijving verschuldigde cursusgeld.
 4. De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens per omgaande schriftelijk aan Lunarc te melden.

2. DUUR, LESTIJDEN EN INHOUD VAN OPLEIDING

 1. De cursist wordt de garantie gegeven dat de inhoud van de opleiding is afgestemd op de eisen van de examen afnemende instanties. Mochten er tussentijdse wijzigingen komen in deze eisen, dan wordt de opleiding / cursus hierop aangepast.
 2. De duur van de opleiding/ cursus staat vermeld in de opleidingsinformatie c.q. cursusinformatie.
 3. De vakanties lopen zoveel mogelijk gelijk met de schoolvakanties in de regio, tenzij anders aangegeven op het lesrooster.
 4. Lunarc behoudt zich eenzijdig het recht voor, indien zij hiertoe aanleiding ziet, door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, de vaste opleidingsdag of lestijden te wijzigen naar een eerstvolgend (uiterlijk binnen 6 maanden) startmoment of deze te annuleren. Bij annulering dient Lunarc dit schriftelijk mede te delen aan de cursist en zal de overeenkomst tussen Lunarc en cursist zonder kosten voor de cursist worden beëindigd en zullen de door de cursist verrichte (aan) betalingen door Lunarc worden gerestitueerd. Wijziging of annulering worden minimaal 7 dagen voor aanvang van de opleiding c.q. cursus doorgegeven aan de cursist.

3. KOSTEN VAN DE OPLEIDING / CURSUS

 1. Het inschrijfgeld, indien van toepassing.
 2. Het lesgeld c.q. cursusgeld. Dit vastgestelde opleiding c.q. cursusgeld is exclusief de bij de opleidingsinformatie c.q. cursusinformatie, vermeldde kosten voor boeken, pakketten en de kosten voor de examens, indien van toepassing.
 3. Materialen, indien van toepassing, zie art. 4

4. MATERIALEN

 1. Lunarc bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de opleiding c.q. cursus ter beschikking worden gesteld.
 2. De door Lunarc gekozen boeken en materialen worden door Lunarc geleverd en worden na betaling eigendom van de cursist, met in acht neming van het gestelde in art. 9 Auteursrecht.

5. BETALINGEN

 1. Om te kunnen deelnemen, dient de cursist het inschrijfformulier te ondertekenen.
 2. Lunarc bepaalt jaarlijks het lesgeld c.q. cursusgeld en de eventueel daarbij behorende inschrijfgelden.
 3. Het verschuldigde inschrijfgeld / cursusgeld wordt geïncasseerd na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekend inschrijfformulier.
 4. Betaling van het lesgeld dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. In overleg met Lunarc kan het lesgeld in termijnen worden voldaan. In dit geval zullen de te betalen termijnen schriftelijk worden vastgelegd op het inschrijfformulier.
 5. Betaling van het examengeld, indien van toepassing, dient bij aanmelding voor het examen voldaan te worden. Bij niet tijdige betaling van het examengeld is het mogelijk dat een cursist niet kan deelnemen aan het desbetreffende examen en zich opnieuw zal moeten laten registreren voor een volgend examen.
 6. Indien de cursist verhinderd is, bestaat geen recht op enige restitutie van het lesgeld.
 7. Lunarc heeft het recht om cursisten die niet aan hun financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uit te sluiten, ongeacht de inhoud en omvang van de toerekenbare tekortkomingen van de cursist. In dit geval vervalt de onder 5.d genoemde betalingsregeling en is, zonder uitzondering, het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.
 8. In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering van de opleiding (zie art. 6.g) is Lunarc bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen. De verplichting tot betalen van het volledige lesgeld blijft daarbij onverminderd bestaan; ook in dit geval vervalt de onder 5.d genoemde betalingsregeling en is, zonder uitzondering, het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.
 9. Indien bij gebreke van betaling Lunarc zich genoodzaakt ziet over te gaan tot incassomaatregelen wordt het totaal te vorderen bedrag (restant) verhoogd met de gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- c.q. proceskosten, zulks met een minimum van € 113,00.

6. VOORWAARDEN VOORTIJDIGE ONTBINDING / ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Voor aanvang van de opleiding. Tot 28 dagen voor de eerste les kan de opleiding c.q. cursus waarvoor men ingeschreven staat aangetekend schriftelijk geannuleerd worden. In dat geval blijft het inschrijfgeld verschuldigd en zal 10% van het betreffende lesgeld  c.q. cursusgeld in rekening worden gebracht.
 2.  Van 4 tot 2 weken voor aanvang van de opleiding. Tot 14 dagen voor de eerste les kan de opleiding c.q. cursus waarvoor men ingeschreven staat aangetekend schriftelijk geannuleerd worden. In dat geval blijft het inschrijfgeld verschuldigd en zal 20% van het betreffende cursusgeld in rekening worden gebracht. Daarna is annulering nog slechts mogelijk overeenkomstig paragraaf c. van dit artikel.
 3. Tijdens de opleiding. Mocht een cursist tijdens de opleiding  besluiten de opleiding niet verder te volgen, dan dient dit door middel van een aangetekend schrijven aan de directie van Lunarc kenbaar te worden gemaakt . Bij tussentijdse beëindiging geldt  een opzegtermijn van 3 kalendermaanden, ingaande per postdatum.
 4. Bevestiging van de opzegging wordt door Lunarc schriftelijk gedaan. Achterstallige betalingen, betaling van lopende termijn(en) en overig verschuldigd les of cursusgeld dienen voldaan te worden door de cursist.
 5. Bij cursussen waarvoor geen inschrijfgeld is verlangd, vindt bij annulering geen restitutie plaats van gedane betalingen.
 6. Bij overlijden van de cursist wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van datum van overlijden. Teveel betaald cursusgeld wordt in dit geval direct terugbetaald.
 7. Lunarc is eenzijdig bevoegd de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de cursist zich schuldig maakt aan wanbetaling en/of wangedrag, waaronder ordeverstoring, intimidatie en/of schending van de huisregels of schoolbelangen. Lunarc is gerechtigd de student voor een, door Lunarc te bepalen, duur te schorsen en de student de toegang tot het opleidingscentrum te ontzeggen, dan wel de onderwijsovereenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding heeft Lunarc het recht vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen bij de cursist. De verplichting tot betaling van het volledige lesgeld blijft bij schorsing c.q. ontbinding onverminderd bestaan.

7. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Lunarc kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, schade of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.
 2. Alle schade door de cursist aan het gebouw, het meubilair, de door Lunarc in bruikleen gestelde materialen etc. toegebracht, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist worden hersteld.

8. HERHALINGSLESSEN

 1. Indien een cursist voor een examen is afgewezen mag Lunarc voor het volgen van herhalingslessen een evenredig deel van het lesgeld aan de cursist in rekening brengen.

9. AUTEURSRECHT

 1. Het auteursrecht op de geleverde en/ of betaalde lesmaterialen blijft te aller tijden bij de maker en wordt niet in eigendom overgedragen.
 2. Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van Lunarc berust bij Lunarc. Het gebruik hiervan blijft, na ter beschikking aan de cursist of na betaling door de cursist, beperkt tot privé gebruik. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Lunarc.

10. GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Ook in geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijft de bedoelde geheimhoudingsplicht in stand.

11. HUISREGELS

 1. De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen.
 2. De cursist verbindt zich alle opgegeven huiswerk naar behoren te maken en de praktijktaken naar behoren te oefenen.
 3. Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan, onder opgave van reden en voor aanvang van de les, kennis te geven aan Lunarc dan wel aan de docent.
 4. Bij Lunarc geldt tijdens de lessen een rookverbod en is het verplicht om mobiele telefoons tijdens de lessen uit te zetten. Etenswaren mogen niet onder de lessen genuttigd worden.
 5. Gedurende de praktijklessen is het dragen van door Lunarc voorgeschreven bedrijfskleding verplicht.
 6. De leerplek dient door de cursist schoon, netjes en verzorgd te worden achtergelaten.
 7. Het is niet toegestaan zonder toestemming huisdieren, kinderen of familieleden mee naar de les te nemen.